top of page
회사 개요


회  사 명      주식회사 씨티알로보틱스

설립일자      2012년 4월 2일

대표이사      김영태

자  본       625백만원

주      소      경남 창녕군 영산면 서리상촌길 307-67 (영산오토밸리) 

인      원      43명

매  출 액      170억원(수출 371만$)  *2022년 기준

주요제품      자동차부품 자동조립라인, 기타 자동화설비
 

bottom of page